Jumlah Tanah Wakaf
Kabupaten Kep.seribu - D K I Jakarta  


No Provinsi Jumlah Luas [Ha] Sudah Sertifikat Belum Sertifikat
Jumlah Luas [Ha] Persen Jumlah Luas [Ha] Persen
1. KEP.SERIBU UTARA 24 1,07 17 0,49 70,83 % 7 0,59 29,17 %
2. KEP.SERIBU SELATAN 28 1,68 20 1,13 71,43 % 8 0,55 28,57 %
Jumlah 52 2,75 37 1,61 71,15 % 15 1,14 28,85 %