Jumlah Tanah Wakaf
Kabupaten Karangasem - Bali


No Kantor Urusan Agama Jumlah Luas [Ha] Sudah Sertifikat Belum Sertifikat
Jumlah Luas [Ha] Jumlah Luas [Ha]
1. KARANGASEM 82 19,95 82 19,95 0 0,00
2. BEBANDEM 21 3,16 17 3,02 4 0,14
3. MANGGIS 11 1,28 11 1,28 0 0,00
4. SIDEMEN 17 1,26 16 1,25 1 0,01
Jumlah 131 25,65 126 25,50 5 0,15